Trang chủ Đào tạo

V2018-12-01: Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc các đối tượng có nguy cơ gây SCMT mang tính chất liên vùng trong hoạt động xả nước thảiTên tiếng Anh: Study on development the set of criteria for identifying the inter-regional environmental incidents associated with discharges, suitable to the conditions of the Dong Nai river basin, applying for the industrial parks in Ho Chi Minh city.


Một số thông tin về đề tài: 

Mã số đề tài: V2018-12-01

Tên tiếng Anh: Study on development the set of criteria for identifying the inter-regional environmental incidents associated with discharges, suitable to the conditions of the Dong Nai river basin, applying for the industrial parks in Ho Chi Minh city.
 
Chủ nhiệm: ThS. Lý Thị Bích Trâm
 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2018 và thực hiện trong 12 tháng
 
Mục tiêu nghiên cứu: 
Mục tiêu chung
 
Xây dựng bộ tiêu chí phục vụ sàng lọc các đối tượng có nguy cơ gây ra sự cố môi trường mang tính chất liên vùng trong hoạt động xả nước thải, phù hợp với điều kiện của lưu vực sông Đồng Nai.
Mục tiêu cụ thể
 
Xác định được các nguy cơ xảy sự cố môi trường do hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông Đồng Nai;
Xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc các sự cố môi trường liên vùng liên quan đến hoạt động xả nước thải cho LVS Đồng Nai
Áp dụng bộ tiêu chí để sàng lọc thử nghiệm các HTXLNT của các KCN/CCN trên địa bàn TP.HCM;
 
Phương pháp nghiên cứu:
  • Phương pháp tổng quan tài liệu
  • Phương pháp điều tra thực địa
  • Phương pháp phân tích, thống kê
  • Phương pháp nhận diện mối nguy hại
  • Phương pháp đánh giá đa tiêu chí
 
Nội dung nghiên cứu:
  • Nội dung 1: Thu thập các tài liệu liên quan về đánh giá rủi ro sự cố môi trường
  • Nội dung 2:  Xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc các sự cố môi trường liên vùng liên quan đến hoạt động xả nước thải cho LVS Đồng Nai
  • Nội dung 3: Thử nghiệm sàng lọc và phân cấp các sự cố môi trường có tính chất liên vùng liên quan đến hoạt động xả nước thải của các KCN/CCN trên địa bàn TP.HCM
  • Nội dung 4: Đề xuất giải pháp phòng ngừa và ứng phó các sự cố môi trường liên vùng liên quan đến nước thải trên lưu vực sông Đồng Nai