Trang chủ Đào tạo Báo cáo thường niên

C2018-24-03 đề tài Nghiên cứu xử lý N-NH4 trong nước rỉ rác bằng vi khuẩn khử sắt trong điều kiện kỵ khíTên tiếng anh: Study on the treatment of N-NH4 in leaching with iron-reducing bacteria under anaerobic conditions


Một số thông tin về đề tài: 

Mã số đề tài: C2018-24-03

Tên tiếng Anh: Study on the treatment of N-NH4 in leaching with iron-reducing bacteriaunder anaerobic conditions
 
Chủ nhiệm: ThS.NCS. Nguyễn Hoàng Lan Thanh
 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2018 và thực hiện trong 18 tháng
 
 
Mục tiêu nghiên cứu: 
  • Áp dụng vi khuẩn khử sắt Feammox xử lý thành phần N-NH4 trong nước rỉ rác
  • Giảm ô nhiễm môi trường không khí so với công nghệ hiện hữu (thổi khí đuổi amoni)
 
Phương pháp nghiên cứu:
  • Phương pháp Thu thập tổng quan tài liệu, số liệu
  • Phương pháp thực nghiệm (nghiên cứu mô hình trong PTN)
  • Phương pháp sinh học phân tử
  • Phương pháp phân tích mẫu
 
 Nội dung nghiên cứu:
  • Nội dung 1:Tổng quan về vi khuẩn và các yếu tố ảnh hưởng đến vi khuẩn khử sắt
  • Nội dung 2: Nghiên cứu làm giàu vi khuẩn khử sắt từ bùn đáy trong các hồ chứa nước rỉ rác
  • Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng của quá trình Feammox đến hiệu quả xử lý N-NH4
  • Nội dung 4: Đề xuất qui trình và thử nghiệm vi khuẩn khử sắt trong xử lý N-NH4 trong nước rỉ rác