Trang chủ Đào tạo

C2018-24-02 đề tài Nghiên cứu sinh lý, sinh thái của cây năng củ (Eleocharis dulcis var, Tuberosa)Tên đầy đủ: Nghiên cứu sinh lý, sinh thái của cây năng củ (Eleocharis dulcis var, Tuberosa) trong điều kiện sinh thái đặc trưng tại Miền Nam Việt Nam, trước bối cảnh biến đổi khí hậu


 Một số thông tin về đề tài: 

Mã số đề tài: C2018-24-02

Chủ nhiệm: ThS.NCS. Đào Phú Quốc
 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2018 và thực hiện trong 18 tháng
 
Mục tiêu nghiên cứu: 
  
Phương pháp nghiên cứu:
 
Nội dung nghiên cứu: