Trang chủ Đào tạo

C2018-24-01 đề tài Ứng dụng tích hợp phương pháp thuỷ địa hoá, phân tích thống kê đa biến và kỹ thuật địa thống kê đánh giá nhiễm mặnTên đầy đủ: Ứng dụng tích hợp phương pháp thuỷ địa hoá, phân tích thống kê đa biến và kỹ thuật địa thống kê đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước dưới đất vùng ven biển - Nghiên cứu điển hình tầng chứa nước dưới đất Pleistocen địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Một số thông tin về đề tài: 

Mã số đề tài: C2018-24-01

Tên tiếng Anh: Groundwater quality assessment using integrated geochemical methods, multivariate statistical analysis, and geostatistical technique for salinity intrusion in underground aquifers - Case study of pleistocene groundwater layer in Tan Thanh district, Ba Ria - Vung Tau province.
 
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hải Âu
 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2018 và thực hiện trong 18 tháng
 
 
Mục tiêu nghiên cứu: 
 
Phát triển được công cụ phân tích đánh giá chất lượng dưới đất vùng ven biển Việt Nam, kết quả nghiên cứu giúp hiểu rõ hơn đặc điểm chất lượng nước dưới đất để sử dụng hiệu quả, bảo vệ tầng chứa nước và dự báo xu hướng nhiễm mặn, ô nhiễm từ các hoạt động nhân tạo như nông nghiệp và đô thị hóa, và các quá trình thời tiết tự nhiên từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ việc sử dụng nguồn nước ngầm cho các thế hệ tương lai.
 
 
Phương pháp nghiên cứu:
  • Ứng dụng tích hợp phương pháp Thủy địa hóa,
  • Phân tích thống kê đa biến
  • Kỹ thuật địa thống kê.
 
Nội dung nghiên cứu:
  • Thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu quan trắc và tài liệu về đặc điểm địa chất thủy văn của tầng chứa pleistocene khu vực huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Phân tích thống kê mô tả và kiểm định trung bình tổng thể.
  • Phân tích thống kê đa biến (phân tích cụm và phân tích biệt số).
  • Phân tích đánh giá đặc điểm thủy địa hóa nước dưới đất tầng Pleistocen huyện Tân Thành.
  • Tổng kết và viết báo cáo kết quả thực hiện đề tài.