Trang chủ Đào tạo

V2018-12-02: Đề tài Nghiên cứu tiền xử lý nước thải công nghiệp giấy bằng công nghệ keo tụ điện hóaV2018-12-02: Đề tài Nghiên cứu tiền xử lý nước thải công nghiệp giấy bằng công nghệ keo tụ điện hóa


Một số thông tin về đề tài: 

Mã số đề tài: V2018-12-02

Tên tiếng Anh: 
 
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Sa
 
Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2018 và thực hiện trong 12 tháng
 
 
Mục tiêu nghiên cứu: 
 
Phương pháp nghiên cứu:
 
Nội dung nghiên cứu: