Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030Thông báo về việc kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số KC.01/21-30,


Thông báo về việc kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số KC.01/21-30 theo công văn số 1449/BKHCN-VP ngày 22/6/2022. 

  • Đợt 1: Nhận đề xuất trước 16h30 ngày 15/07/2022
  • Đợt 2: Từ ngày 16/07/2022 đến trước ngày 16h30 ngày 15/09/2022
  • Đợt 3: Từ ngày 16/09/2022 đến trước ngày 16h30 ngày 15/11/2022.

Hồ sơ gửi về:

1. Bộ Khoa học Công nghệ

2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM.