Trang chủ Nghiên cứu khoa học Danh mục các Đề tài - Dự án

Danh mục các đề tài nghiên cứu Khoa học thực hiện trong năm 2020Danh mục các đề tài nghiên cứu Khoa học thực hiện trong năm 2020


DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH ĐÃ NGHIỆM THU 
 

STT Tên đề tài/dự án KHCN Cấp Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 Nghiên cứu đề xuất mô hình sinh thái có hiệu quả nhằm góp phần duy trì sinh kế bền vững cho người dân nông thôn đặc thù tại vùng nhiễm phèn, điển hình ở tỉnh Tiền Giang Cấp ĐHQG - loại C 06/2019 12/2020
2

Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sở TNMT tỉnh Tây Ninh 05/2018 05/2020
4

Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu

Sở KHCN tỉnh An Giang 12/2018 12/2019
5 Đề xuất mô hình sinh thái hướng tới không phát thải cho khu dân cư có hoạt động sinh kế nuôi thủy sản NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
6 Khảo sát, đánh giá mức độ hoàn thành các yêu cầu bảo vệ môi trường của dự án “Xử lý ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường khu vực cống xả số 6, khu chế biến hải sản xã Tân Hải, huyện Tân Thành” Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/2020 12/2020
7 Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp bảo vệ môi trường nước biển ven bờ khu vực Đông Nam Bộ phù hợp phát triển kinh tế xã hội, ứng phó các sự cố môi trường và biến đổi khí hậu Đề tài cấp ĐHQG - loại B 04/2017 04/2020
8 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng loại giá thể đến hiệu năng xử lý nước thải của công nghệ DHM (Downflow Hanging Media) NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
9 Ứng dụng chỉ số chất lượng nước, phân tích cụm đánh giá chất lượng nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả Đề tài cấp ĐHQG - loại C 2019 2020
10 Ứng dụng tích hợp phương pháp thủy địa hóa, phân tích thống kê đa biến và kỹ thuật địa thống kê đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước dưới đất vùng ven biển – Nghiên cứu điển hình tầng chứa nước dưới đất Pleistocen địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đề tài cấp ĐHQG - loại C 2018 2020
11 Điều tra, đánh giá nhiễm mặn các tầng chứa nước do tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng tại các khu vực ven biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sở TNMT Bà Rịa - Vũng Tàu 2020 2020
12 Tính tải lượng ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Sở TNMT TP.HCM 2019 2020
13 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thành phần hóa học nước dưới đất huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
14 Mô phỏng sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường đất – nước – hệ sinh thái rừng ngập mặn, áp dụng cho vùng cửa sông hệ thống sông Đồng Nai NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
15 Điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở An Giang Sở TNMT An Giang 7/1/2019 4/1/2020
16 Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ và báo cáo tổng hợp Kế hoạch điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin sử dụng trong chiến tranh ở tỉnh An Giang NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
17 Ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao (plasma) xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng cao NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
18 Quan trắc và phân tích mẫu môi trường 2020 NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
19 Sử dụng bộ công cụ sinh học để đánh giá rủi ro sinh thái môi trường nước đối với một số kim loại nặng Đề tài cấp ĐHQG - loại B 04/2018 10/2020
20 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm xử lý mùi hôi, tăng cường hiệu quả sản xuất phân compost từ rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Sở KHCN Tiền Giang 2017 2020
21  Nghiên cứu tương tác giữa vi sinh vật với môi trường NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
22 Giải pháp mới giúp phát triển sinh kế bền vững cho  nông dân vùng lũ tỉnh An Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp ĐHQG - loại C 2019 2020
23 Bảo tồn và lưu trữ Quỹ gen tre Đề tài ĐHQG - GEN 2019 2020
24 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm quản lý nước và Biến đổi khí hậu năm 2020 NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
25 Nghiên cứu, xác định tác động ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng và tính toán khả năng tiếp nhận khí thải từng khu vực thuộc TP.HCM Đề tài cấp ĐHQG - loại B 2019 2020
26 Đề án quản lý phát thải gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới: Nông nghiệp và Giao thông Sở TNMT TP.HCM 2020 2020
27 Đánh giá khí hậu Thành phố Cần Thơ Sở TNMT Cần Thơ 2020 2020
28 Đánh giá khí hậu Tỉnh Tiền Giang Sở TNMT Tiền Giang 2020 2020
29 Điều tra, đánh giá khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn TP.HCM Sở TNMT TP.HCM 2019 1/1/2020
30 Xây dựng kế hoạch thực thiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Sở TNMT TP.HCM 2019 2020
31 Đánh giá mức độ giảm ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM Sở TNMT TP.HCM 2019 2020
32 Technical support activities to prepare for updating the Ho Chi Minh Climate Change Action Plan SPI –NAMA / HCMC2019: policy review on climate change and energy sector Quốc tế (JICA, Nhật Bản) Nhật Bản 3/1/2019 3/1/2020
33 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu tại một số tỉnh, thành của Việt Nam NVTX năm 2020 01/2020 12/2020
34 Nghiên cứu sinh lý, sinh thái của cây Năng Củ (Eleocharis dulcis var. tuberosa) trong điều kiện sinh thái đặc trưng tại Miền Nam Việt Nam,  trước bối cảnh biến đổi khí hậu Đề tài cấp ĐHQG - loại C 04/2018 10/2020
35 Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm không khí để đánh giá khả năng tiếp nhận các nguồn ô nhiễm không khí – Áp dụng tại khu vực Thành phố Cần Thơ Đề tài cấp ĐHQG - loại C 06/2019 12/2020

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH ĐANG THỰC HIỆN 

STT Tên đề tài Cấp tỉnh/thành Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải phù hợp với các điều kiện tự nhiên đặc thù tại vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long Bộ KHCN 10/2018 11/2020
2 Nghiên cứu mô hình sinh thái khép kín nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho ngành chế biến thủy sản tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Bộ KHCN 10/2018 12/2020
3 Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng tới ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Bộ KHCN 10/2018 10/2020
4 Nghiên cứu các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân cư nông thôn tỉnh An Giang gắn với sử dụng hợp lý Tài Nguyên, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường Bộ KHCN 12/2020 12/2022
5 Chương trình: Kỹ thuật và hệ thống không phát thải trong sản xuất công-nông nghiệp tại Việt Nam Cấp ĐHQG-HCM 2020 2025
6

Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng hợp nhằm quản lý bền vững lưu vực kênh Năng

Sở KHCN tỉnh Tiền Giang 10/2019 10/2021
7

Thực hiện thí điểm một số mô hình tăng trưởng xanh quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sở TNMT Bình Dương 05/2020 08/2020
8 Khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và sử dụng túi nilong trên địa bàn TP.HCM Sở TNMT TP.HCM 10/2020 12/2021
9 Nghiên cứu chuyển hóa và tái sử dụng nguồn bùn thải đáy ao nuôi cá tra có dư lượng kháng sinh cao bằng phương pháp sinh học Cấp ĐHQG - loại C 01/2020 07/2021
10 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng loại giá thể đến hiệu năng xử lý nước thải của công nghệ DHM (Downflow Hanging Media) Cấp ĐHQG- loại C 01/2020 07/2021
11 Xây dựng mô hình mô phỏng “Liều – Đáp ứng” giữa thuốc bảo vệ thực vật và sự lan truyền dịch bệnh trên cây hồ tiêu phục vụ cho việc phát triển các giải pháp sản xuất và canh tác sạch hơn trong sản xuất nông nghiệp Cấp ĐHQG - loại B 06/2019 06/2021
12 Tổ chức quản lý sử dụng bền vững rừng ngập mặn Cần Giờ tầm nhìn đến năm 2025 (Gói thầu số 20: Xây dựng và ứng dụng mô hình tính toán tối ưu hoá phục vụ công tác quản lý rừng đối với các kịch bản suy thoái rừng, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu) Ban quản lý rừng phòng hộ Huyện Cần Giờ 03/2020 12/2020
13 Vận hành mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo) giai đoạn 2020-2021 Sở TNMT tỉnh BR-VT 2020 2021
14 Quan trắc và giám sát môi trường (thực hiện cam kết môi trường) thuộc dự án Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1 Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy Lợi 10 2019 2021
15 Nghiên cứu sự biến đổi môi trường sinh thái vùng hạ lưu sông Mekong thuộc lãnh thổ Việt Nam và đánh giá tác hại của các hoạt động kinh tế không được kiểm soát tại vùng thượng lưu sông Mekong Bộ KHCN 9/2017 12/2019
16 Nghiên cứu cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm kiểm soát ngập lụt do lượng mưa và triều cường tăng trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn TP.HCM Sở KHCN TP.HCM 9/2019 10/2021
17 Quản lý nước ngầm bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam Hợp tác Quốc tế 12/2019 12/2021
18 Improving the characterization and understanding of global contribution to environmental impacts of plastic debris in aquatic environments Quốc tế (Office of Naval Research Global, Hoa Kỳ) Hoa Kỳ 1/2020 12/2021
19 Nghiên cứu xử lý nước thải Bệnh viện bằng công nghệ Plasma lạnh Sở KH&CN TP.HCM 09/2019 03/2021
20 Phát triển Quỹ Gen các giống Tre Việt Nam giai đoạn 2019- 2021 GEN2019-48-02 05/2019 05/2021
21 Phát triển đường cong Cường độ mưa – Thời gian mưa – Tần suất mưa cho thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của Biến đổi khí hậu Cấp ĐHQG - loại C 05/2018 11/2020
22  Mô phỏng nêm mặn vùng cửa sông sử dụng mô hình 3 chiều Cấp ĐHQG - loại C 05/2018 11/2020
23 Cân chỉnh mô hình thủy lực mạng lưới cấp nước trong điều kiện thực tế về lưu lượng và rò rỉ Cấp ĐHQG - loại C 01/2020 07/2021
24 Nghiên cứu lựa chọn cây trồng phù hợp trong điều kiện suy giảm Tài nguyên nước – Trường hợp điển hình cho huyện Hàm Tân, Bình Thuận Cấp ĐHQG - loại C 01/2020 07/2021
25 Xây dựng mô hình thống kê đa biến phục vụ đánh giá chất lượng nước. Nghiên cứu điển hình tại lưu vực sống Lá Buông, Đồng Nai Cấp ĐHQG - loại C 01/2020 07/2021
26 Nhận thức của cán bộ địa phương về khái niệm "sống chung với lũ": Phân kỳ hay hội tụ so với xu hướng thế giới? Trường hợp nghiên cứu điển hình tại tỉnh An Giang Cấp ĐHQG - loại C 01/2020 07/2021
27 Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ, ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Đề tài cấp Sở KHCN TP.HCM 2017 2019
28 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác nước dưới đất đến thảm thực vật bề mặt trong phạm vi vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận Đề tài cấp Sở KHCN - Bình Thuận 2019 2021
29 Nghiên cứu xây dựng khoảng cách cách ly vệ sinh chăn nuôi heo TP.HCM Cấp ĐHQG- loại C 2019 2020
30 Nghiên cứu xây dựng bản đồ phát thải các chất gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Bộ TNMT (TNMT.2020.04.10) 2020 2022
31 Đề án quản lý phát thải gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới: Công nghiệp và Tòa nhà cao ốc Sở TNMT TP.HCM 2020 2021
32 Đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai Sở TNMT Đồng Nai 2020 2021
33

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn TP. Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Sở TNMT Cần Thơ 2020 2021
34 Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 Sở TNMT Đồng Nai 2020 2021
35 Xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Sở TNMT Đồng Nai 2020 2021
36 Đánh giá khí hậu TP.HCM Sở TNMT TP.HCM 2020 2021
37 HealthyAIR project: Modelling the Impact of Air Pollution and Climate Change on Public Health in Ho Chi Minh City for Policy Making and Awareness Creation using Machine Learning Quốc tế (Chính phủ Ireland - Irish Research Council COALESCE Research Fund 2019 – IRC-COALESCE-2020-31) Ireland 2020 2022
38 JICA Survey 2020 for PARIS Agreement Booklist framework. Quốc tế (JICA, Nhật Bản) Nhật Bản 6/2020 10/2021
39 Study the alternative renewable energy for TOYOTA Vietnam Quốc tế (Toyota Việt Nam) Toyota Việt Nam 2020 2021
40 Nghiên cứu thực nghiệm nuôi tôm thâm canh quy mô nhỏ bằng biện pháp đệm nghỉ kết hợp xử lý nước bằng kỹ thuật sinh thái nhằm tiến tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững Cấp ĐHQG - loại C 01/2020 07/2021
41 Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường khu vực Khu bảo tồn biển Hòn Cau Bình Thuận   11/2020 11/2021
42 Nghiên cứu hoàn thiện hệ chuyên gia hỗ trợ lựa chọn các quá trình nhiệt theo hướng giảm phát thải chongành sản xuất bia, thực phẩm và mở rộng cho ngành kim loại. Nghiên cứu điển hình tại Bình Dương Cấp ĐHQG - loại B 01/2020 07/2021
43 Nghiên cứu giảm ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nước thải sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp Fenton điện hoá Cấp ĐHQG - loại C 06/2019 06/2021
44 Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quy hoach phát triển bền vững năng lượng tái tạo cho điện mặt trời và điện gió cho các tỉnh ĐBSCL, áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Bạc Liêu. Cấp ĐHQG - loại C 01/2020 07/2021
45 Đánh giá sự hiện diện của các mảnh nhựa ở môi trường biển Cần Giờ, TP.HCM, Việt Nam Cấp ĐHQG - loại C 01/2020 07/2021